Projektovanje i izgradnja novog elektrovučnog postrojenja „Trebešica“

Radovi na elektro-vučnoj podstanici Trebešica u završnoj fazi

Radovi na elektro-vučnoj podstanici Trebešica u završnoj fazi

Radovi na demontaži postojeće, nabavci i montaži nove električne vučne podstanice “Trebešica” u završnoj su fazi, koja podrazumijeva aktivnosti tehničkog prijema objekta i priključenja elektrovučne podstanice na mrežu, nakon čega će isti biti predat na upotrebu.

Nakon završenog postupka javne nabavke, krajem 2015. godine potpisan je Ugovor sa ponuđačem koji je projekat realizovao po Žutoj FIDIC knjizi po principu ¨projektuj i izgradi˝. Sa izvođenjem radova započelo se u avgustu 2017. godine, nakon što je završena izrada i revizija Glavnog projekta i pribavljena građevinska dozvola. 

Raadovi na izgradnji i isporuci složene opreme završeni su u kraćem roku od predviđenog čime su se u prethodnoj godini stvorili uslovi za povlačenje 100  opredijeljenih sredstava iz IPA fondova.

Projekat je realizovan sa ciljem modernizacije željezničkog saobraćaja poboljšanjem njegove efikasnosti i bezbjednosti i dio je Operativnog programa “Regionalni razvoj 2012-2013” i finansira se 85% iz IPA fondova Evropske unije, dok 15% predstavlja nacionalno učešće. 

Program sprovodi Operativna struktura za IPA komponentu III (OS) koju čine: Ministarstvo održivog razvoja i turizma - tijelo zaduženo za kompletan Program i za projekte iz životne sredine, zatim Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – tijelo zaduženo za projekte iz oblasti saobraćaja i Direkcija javnih radova kao Implementaciono tijelo zaduženo za ugovaranje i sprovođenje projekata.