Rehabilitacija pruge na sekciji Virpazar - Sutomore u tunelu Sozina

Potpisan Ugovor sa STRABAG AG Austria

Potpisan Ugovor sa STRABAG AG Austria

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske komisije, je dana 23. decembra 2016. godine potpisala ugovor „Radovi sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina” sa konzorcijumom čiji je vodeći partner STRABAG AG Austria.

Projekat je definisan u višegodišnjem Operativnom programu „Regionalni razvoj” 2012-2013,  iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru komponente III „Regionalni razvoj”, kao i u Sporazumu o finansiranju koji je potpisan između Vlade Crne Gore i Evropskekomisije u decembru 2014. godine.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih za Operativni program „Regionalni razvoj” 2012-2013 iznosi 26.159.626 €, od čega je učešće Evropske unije 22.235.679 €, a države Crne Gore 3.923.947 €.

Ugovor za radove sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina potpisan je na 4.083.891,36 €, od čega su 85%, tj. 3.471.307,66 € bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske unije kroz IPA fondove, a 15%, tj. 612.583,70 € su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je izvođenje radova sanacije na dijelu pruge Virpazar-Sutomore u tunelu Sozina, u skladu sa FIDIC uslovima ugovaranja za građevinske radove za građevinske i tehničke radove po projektu Investitora–Crvena knjiga.

Rok za završetak radova je 12, dok je period za otklanjanje mogućih nedostataka 24 mjeseca.