Projektovanje i sanacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u opštini Bar

Projektovanje i rehabilitacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u Opštini Bar

Projektovanje i rehabilitacija nesanitarnog odlagališta „Ćafe“ u Opštini Bar

Postojeće nesanitarno odlagalište “Ćafe” je smješteno u neposrednoj blizini mora, duž magistralnog puta Bar-Ulcinj. Udaljenost odlagališta je oko 8km od centra Bara, a najbliže naselje se nalazi na 2 km. U skladu sa svom važećom zakonskom regulativom, nephodno je neuređeno odlagalište privesti sanitarnim uslovima čime bi se izbjegli negativni uticaji na zdravlje ljudi i otklonila stalna opasnost po okolnu životnu sredinu, naročito po morsku obalu koja se nalazi na dnu kosine koja je opterećena i zasuta otpadom.

Ugovor za projektovanje i sanaciju nesanitarnog odlagališta “Ćafe” potpisan je 22.decembra 2015. godine sa firmom Mesogeos S.A. iz Grčke, a ugovor za reviziju Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova je potpisan 29. marta 2016. godine sa Konzorcijumom Ingenos.Gobiet.GmbH (Lider) i C&E Consulting und Engineering GmbH (Član) – Austrija.

Glavni projekat je završen i revidiran, a građevinska dozvola je izdata 12.12.2016. godine od strane Opštine Bar.

Izvođač je odmah nakon dobijanja građevinske dozvole dopremio dio mehanizacije na lokaciju i otpočeo sa izvođenjem radova.

U toku su radovi na izradi pristupnih puteva i dislociranju otpada, nakon čega će se otpočeti sa gradnjom gabionskih zidova. Ugovoreni rok je 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.