Tehnička podrška

 

Tehnička pomoć je definisana u višegodišnjem Operativnom programu „Regionalni razvoj“ 2012-2013, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru komponente III „Regionalni razvoj“, kao i u Sporazumu o finansiranju koji je potpisan između Vlade Crne Gore i Evropske Komisije u decembru 2014. godine.

Kroz prioritetnu osu III - Tehnička pomoć za podršku u sprovođenju OPRR se realizuju sljedeće aplikacije:

1. Aplikacija 1  Kursevi engleskog jezika, izrada Komunikacionog akcionog plana i organizacija sastanaka Sektorskog nadzornog odbora;

2. Aplikacija 2 – Nabavka kancelarijske opreme, motornog vozila i IT opreme;

3. Aplikacija 3 – Jačanje kapaciteta Operativne strukture u sprovođenju Operativnog programa;

4. Aplikacija 4 – Revizija master planova za otpadne vode i priprema nacrta plana za implementaciju specifične direktive;

5. Aplikacija 5 – Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti;

6. Aplikacija 6 – Priprema strategije saobraćaja;

7. Aplikacija 7 – Priprema priručnika za implementaciju infrastrukturnih projekata;

8. Aplikacija 8 – Tehnička pomoć u pripremnim aktivnostima u programiranju u IPA II perspektivi za oblast životne sredine i klimatske akcije.

 

Aplikacija 1

 • Unapređenje kapaciteta Operativne strukture kroz kurseve engleskog jezika i prevođenje značajnih dokumenata u oblasti regionalnog razvoja

Ugovor je potpisan 25.12.2016. sa „Educo Centrom“ iz Podgorice. Cilj je da se kroz organizovanje kurseva engleskog jezika i prevođenje dokumentacije olakša i unaprijedi obavljanje svakodnevnih aktivnosti službenika Operativne strukture. Implementacija ovog ugovora teče po planu. Ukupno su organizovana 3 seta kurseva engleskog jezika, sredinom maja je završen treći set, a četvrti je počeo 04.09.2017. Očekuje se da će sve aktivnosti iz ugovora biti realizovane do kraja 2017. godine. Vrijednost ugovora: 50.000 EUR.

 • Implementacija Komunikacionog akcionog plana

Ugovor je potpisan 16.08.2016. sa firmom „Bild Studio d.o.o.“ iz Podgorice.Cilj je informisanje šire javnosti i posebnih ciljnih grupa u Crnoj Gori o EU njenim politikama i programu za regionalni razvoj kroz implementaciju Komunikacionog akcionog plana, koji će promovisati aktivnosti i dostignuća IPA komponente III. Očekuje se da će sve aktivnosti iz ugovora biti realizovane do kraja 2017. godine. Vrijednost ugovora: 55.467,52

 • Organizacija sastanaka Sektorskog monitoring odbora

Ugovor je potpisan 18.08.2016. sa kompanijom "Congress Travel" iz Podgorice. Sektorski nadzorni odbor je tijelo čiji je osnovni zadatak praćenje realizacije projekata u okviru OPRR 2012-2013 kao i svih otvorenih pitanja vezanih za njihovu implementaciju, te je stoga i glavni cilj ovog ugovora organizovanje sastanaka koji će i omogućiti redovno praćenje aktivnosti i dinamiku u realizaciji OPRR 2012-2013. Vrijednost ugovora: 17.300 EUR.

 

Aplikacija 2

 • Nabavka kancelarijskog namještaja

Ugovor je potpisan 06.05.2016. sa kompanijom „DekorIva Co“ iz Nikšića. Namještaj koji je bio predmet nabavke je isporučen relevantnim institucijama. Ugovor je uspješno implementiran. Vrijednost ugovora: 11.646 EUR.

 • Nabavka novog motornog vozila

Ugovor je potpisan 09.02.2017. sa kompanijom „Auto Čačak“ iz Podgorice. Vozilo je preuzeto u aprilu 2017. Ugovor je uspješno implementiran. Vrijednost ugovora: 18.044 EUR

 • Nabavka IT opreme

Ugovor je potpisan 07.04.2017. sa kompanijom „Čikom“ iz Podgorice. Oprema je dostavljena relevantnim institucijama 05.06.2017. Ugovor je uspješno implementiran. Vrijednost ugovora: 73.916 EUR

 

Aplikacija 3

 • Jačanje kapaciteta Operativne strukture u sprovođenju Operativnog programa kroz organizaciju FIDIC seminara i pomoći u finansijskom menadžmentu

Ugovor je potpisan 23.12.2016. godine sa kompanijom „DFS SAU“ iz Španije. Održani su FIDIC seminari u Budvi (16-17.02.2017.), u Kolašinu (11-12.04.2017.) i u Beču 29-30.05.2017. Eksperti su u skladu s Planom rada realizovali pomoć DJR na temu finansijskog menadžmenta i primjene FIDIC pravila. Seminar iz oblasti finansijskog menadžmenta je planiran za septembar 2017. Očekuje se da će sve aktivnosti iz ugovora biti realizovane do kraja 2017. Vrijednost ugovora: 182.297 EUR

 • Jačanje kapaciteta Operativne strukture u sprovođenju Operativnog programa kroz organizaciju team bilding za službenike Operativne strukture

Ugovor je potpisan sa kompanijom Congres travel 20.07.2017 i organizovan je dvodnevni seminar za službenike Operativne strukture. Vrijednost ugovora: 14.000 EUR

 

Aplikacija 4

 • Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti

Opis i očekivani rezultati: Projekat se finansira iz IPA Operativnog programa – Regionalni razvoj za 2012-2013 (OPRR 2012-2013). Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti su obaveze planirane kroz Strategiju sa Akcionim planom za Poglavlje 27. Cilj projekta je kreiranje osnove za identifikovanje nedostataka u pogledu infrastrukture u sektoru životne sredine, sa aspekta usklađenosti sa pravnom tekovinom EU, kao i izrada studije priuštivosti za krajnje korisnike infrastrukture u cilju planiranja budućih ulaganja u oblasti životne sredine kao i definisanje dugoročnih izvora finansiranja.

Status:  Realizacija projekta otpočela je u martu 2017. Za potrebe praćenja projekta uspostavljen je Upravni Odbor, a prva sjednica istog održana je 27.04.2017, na kojoj je usvojen Početni izvještaj. Na osnovu Početnog izvještaja, postavljena je podloga za identifikovanje nedostataka u pogledu postojeće infrastrukture u sektoru životne sredine (što je krajnji rezultat projekta), kao i prikupljeni su potrebni ekonomski podaci na mikro i makro nivou za izradu studije priuštivosti. U okviru implementacione faze izradiće se nacrt analiza institucionalnog i pravnog okvira, inventar infrastrukture kao i analiza nedostataka u pogledu usklađenosti sa EU pravnom tekovinom, kao i nacrt studije priuštivosti.  U toku su sastanci sa svim relevantnim stranama, kako na nacionalnom tako na lokalnom nivou, kao i prikupljanje podataka potrebnih za izradu gore navedenog. Druga sjednica Upravnog Odbora održana je  31.07.2017, na kojoj je predstavljen Nacrt inventara postojeće infrastrukture u sektoru životne sredine u Crnoj Gori kao i nacrt studije priuštovosti. Isti je dostavljen članovima Upravnog Odbora i JASPERS ekspertima, na uvid i davanje komentara, što je realizovano. Takođe, u narednoj fazi projekta neophodno definisati nedostatke odnosno ocjenu usklađenosti svih podoblasti u što detaljnijem smislu, a od eksperata se očekuje da na sledećem sastanku predstave konkretne predloge mjera za prevazilaženje definisanih nedostataka u pogledu usklađenosti sa EU pravnom tekovinom za oblast životne sredine i klimatskih promjena. Vrijednost: 142.676 EUR.

 

Aplikacija 5

 • Revizija Master planova za upravljanje komunalnim otpadnim vodama i izrada prvog Plana za implementaciju specifične Direktive o komunalnim otpadnim vodama (DSIP)

Opis i očekivani rezultati: Revizija Master planova za upravljanje komunalnim otpadnim vodama i izrada prvog nacrta DSIP-a su obaveze planirane kroz Strategiju sa Akcionim planom za Poglavlje 27. Ciljevi projekta su izrada Master Plana za upravljanje otpadnim vodama za period 2018-2035, a kroz koji će biti revidovana dva postojeća Master Plana (Strateški Master Plan za kanalizaciju i otpadne vode u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore i Master Plan za upravljanje otpadom crnogorskog primorja i Prijestonice Cetinje) i izrada DSIP-a.

Status: Projekat je otpočeo sa realizacijom u aprilu 2017. Za potrebe praćenja projekta uspostavljen je Upravni Odbor, a prva sjednica istog održana je 29.05.2017, na kojoj je usvojen Početni izvještaj. U okviru implementacione faze biće urađen pregled dosadašnjih aktivnosti i rezultata postignutih kroz implementaciju postojećih Master Planova, revizija troškova za unapređenje infrastrukture u ovoj oblasti, pregled aglomeracija sa ekonomsko-socijalnog aspekta, analiza zakonodavnog, organizacionog i institucionalnog okvira u oblasti upravljanja otpadnim vodama te pripremljena ekonomska, finansijska i institucijalna analiza stanja u opštinama. Vrijednost:  289,905 EUR.

 

Aplikacija 6

 • Priprema strategije saobraćaja

Ugovor za izradu Strategije razvoja saobraćaja potpisan je 25.04.2017. godine sa konzorcijumom SAFEGE, Belgija. Ugovor je potpisan na 299.880,00 €.

Cilj projekta je unaprijeđenje ekonomske efikasnosti, sigurnosti, povezanosti i ekološke održivosti saobraćajnog sistema zemlje, obezbjeđujući istovremeno integraciju u saobraćajni sektor i usaglašavanje sa nacionalnim i politikama EU. Uz pomoć strategije razvoja saobraćaja, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će moći da uspostavi održivi okvir za poslove iz svog resora, kao i da postavi temelje budućeg razvoja sektora saobraćaja, na način koji zadovoljava društveno-ekonomske potrebe Crne Gore. Tokom realizacije projekta organizovano je više konsultacija, kao i radionica koja je imala za cilj da okupi relevantne subjekte i zainteresovane strane i omogući im da iznesu svoje stavove i razmotre ideje u vezi sa novom Strategijom razvoja saobraćaja Crne Gore. Istovremeno sa strategijom radi se i elaborat procjene uticaja na životnu sredinu. Reralizacija ovog projekta planirana je do kraja tekuće godine. Vrijednost ugovora: 299.880 EUR

 

Aplikacija 7

 • Priprema priručnika za implementaciju infrastrukturnih projekata

Ugovor je potpisan 30.05.2017. sa kompanijom „IBF International Consulting“. Realizacija ugovora je otpočela 19.06.2017. kada je održan i početni sastanak. U okviru ovog Ugovora biće izrađen priručnik čija je prevashodna namjena da olakša implementaciju infrastrukturnih projekata. Implementacija planiranih aktivnosti ide po planu. Ugovoreni iznos: 96.135 EUR

 

Aplikacija 8

 • Tehnička pomoć u pripremnim aktivnostima u programiranju u IPA II perspektivi za oblast životne sredine i klimatske akcije

U okviru treće prioritetne ose – tehnička podrška OPRR 2012 – 2013 odobrena je i osma aplikacija kojom će se obezbijediti tehnička pomoć u procesu programiranja u IPA II pespektivi za oblast životne sredine i klimatske akcije. Očekuje se da će ugovor biti potpisan najkasnije početkom oktobra 2017, a realizovan do kraja 2017. Odobreni budžet iznosi 69.950 EUR.

Aktuelnosti iz projekta

Dodijeljene diplome iz engleskog jezika

Dana 12.12.2017. godine upriličena je svečana dodjela diploma državnim službenicima…
Saznaj više

Potpisan Ugovor sa konzorcijumom B&S EUROPE

U okviru Tehničke pomoći koja se finansira iz Instrumenta za…
Saznaj više

Održan seminar na Cetinju

U okviru Tehničke pomoći koja se finansira iz Instrumenta za…
Saznaj više

Potpisan ugovor sa Congress Travel

U okviru Tehničke pomoći koja se finansira iz Instrumenta za…
Saznaj više