Tehnička podrška

Potpisan Ugovor sa konzorcijumom B&S EUROPE

Potpisan Ugovor sa konzorcijumom B&S EUROPE

U okviru Tehničke pomoći koja se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć  (IPA) - komponenta III Regionalni razvoj, Direkcija javnih radova je 19. oktobra tekuće godine potpisala ugovor “Pomoć u pripremnim aktivnostima u programiranju u IPA II perspektivi za oblast životne sredine i klimatskih akcija” sa konzorcijumom B&S  EUROPE iz Belgije.

Ugovor je potpisan na iznos od 65.950.00  € od čega su 85% bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske Unije kroz IPA fondove, a 15% su sredstva kofinansiranja obezbijedjena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Cilj projekta je pruzanje pomoći pri izradi strateških planskih dokumenata vezano za IPA 2018 u sektoru životne sredine i klamatskih akcija kao i jačanje kapaciteta nacionalnih institucija koje su ukljucene u proces programiranja za IPA 2018.

Realizaciju projektnih aktivnosti će vršiti angažovani eksperti na projektu, zajedno sa predstavnicima relevantnih institucija. Projekat će trajati do kraja 2017. godine.