Projektovanje i rehabilitacija odlagališta „Vrtiljeka“ u opštini Cetinje

Potpisan Ugovor sa firmom DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o.

Potpisan Ugovor sa firmom DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o.

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske komisije, je dana 20. decembra 2016. godine, potpisala Ugovor „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora” sa firmom ”DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o.”, Slovenija.

Projekat je definisan u višegodišnjem Operativnom programu „Regionalni razvoj” 2012-2013,  iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru komponente III „Regionalni razvoj”, kao i u Sporazumu o finansiranju koji je potpisan između Vlade Crne Gore i Evropske komisije u decembru 2014. godine.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih za Operativni program „Regionalni razvoj” 2012-2013 iznosi 26.159.626 €, od čega je učešće Evropske unije 22.235.679 €, a države Crne Gore 3.923.947 €.

Ugovor za projektovanje i sanaciju odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje potpisan je na 1.562.735,50€, od čega su 85%,tj. 1.328.325,17 € bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske unije kroz  IPA fondove, a 15%,tj. 234.410,32 € su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je izrada Glavnog projekta, kao i izvođenje radova u skladu sa FIDIC uslovima ugovora za projektovanje i izgradnju –Žuta knjiga.