Projektovanje i rehabilitacija odlagališta „Vrtiljeka“ u opštini Cetinje

 

Osa prioriteta I: Unaprijediti sisteme upravljanja životnom sredinom

 

-          Mjera 1.2. Razviti infrastrukturu za upravljanje otpadom kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu 

 

  • Ugovor „Revizija Glavnog projekta i Nadzor nad izvođenjem radova na rehabilitaciji odlagališta „Vrtijeljka” u opštini Cetinje, Crna Gora” je potpisan 08.09.2016. godine sa konzorcijumom Garnets Consulting a.s. (Lider) i Rutex Ltd. (Član), Sistem-mne Ltd. (Član), EQE Control OOD (Član).

Ugovor za Reviziju Glavnog projekta i Nadzor nad izvođenjem radova za rehabilitaciju odlagališta „Vrtijeljka” u opštini Cetinje, potpisan je na 165.000,00 €, od čega su 85%, tj. 140.250,00 € bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske unije kroz  IPA fondove, a 15% tj. 24.750,00 € su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Predmet Ugovora je revizija Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova za projekat„Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini Cetinje, Crna Gora”.

  • 20. decembra 2016. godine potpisan je ugovor sa firmom ”DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.o.o.”, Slovenija, u iznosu od 1.562.735,50 €. Predmet Ugovora je izrada Glavnog projekta, kao i izvođenje radova u skladu sa FIDIC uslovima ugovora za projektovanje i izgradnju –Žuta knjiga. Izvođač radova je 28. decembra 2016. godine uveden u posao. Rok za završetak radova je 12, dok je period za otklanjanje mogućih nedostataka 24 mjeseca.

U toku je izrada Glavnog projekta. Nakon izrade Glavnog projekta i revidiranja istog pristupiće se izdavanju građevinske dozvole, što će stvoriti uslove za početak izvođenja radova.

Aktuelnosti iz projekta

Saopštenje za javnost - Vrtijeljka

Direkcija javnih radova, kao Implementaciono tijelo akreditovano od strane Evropske…
Saznaj više

Obavještenje o poništenju tenderskog postupka

Obavještenje o poništenju tenderskog postupka za Ugovor o radovima, projekat…
Saznaj više

Objava razjašnjenja na tendersku dokumentaciju

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini…
Saznaj više

Zabilješka sa obilaska lokacije i informativnog sastanaka - 8. april 2016. godine

Ugovor o radovima „Projektovanje i sanacija odlagališta Vrtijeljka u opštini…
Saznaj više