Tehnička podrška

Potpisan ugovor sa Congress Travel

Potpisan ugovor sa Congress Travel

U okviru Tehničke pomoći koja se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć  (IPA) - komponenta III „Regionalni razvoj“, Direkcija javnih radova je 20. jula tekuće godine potpisala ugovor “Jačanje institucionalnih kapaciteta i razmjena znanja unutar operativne strukture kroz organizaciju zajedničkog seminara ” sa firmom Congress Travel iz Podgorice.

Ugovor je potpisan na 14.000,00 € od čega su po pravilima koja važe za ukupan Operativni program – Regionalni razvoj 2012-2013, 85% bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske Unije kroz IPA fondove, a 15% su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore.

Svrha Ugovora je jačanje kapaciteta čitave Operativne strukture, poboljšanje saradnje između svih učesnika u procesu: nadležnih ministarstava, NIPAK kancelarije, Nacionalnog fonda kao i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sve u cilju boljeg sprovođenja aktuelnih projekata, kao i bolje pripreme za buduće IPA fondove.