Tehnička podrška

Održan seminar na Cetinju

Održan seminar na Cetinju

U okviru Tehničke pomoći koja se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć  (IPA) - komponenta III „Regionalni razvoj“, Direkcija javnih radova je 20. jula tekuće godine potpisala ugovor “Jačanje institucionalnih kapaciteta i razmjena znanja unutar operativne strukture kroz organizaciju zajednickog seminara” sa firmom Congress Travel  iz Podgorice.

Svrha Ugovora je da kroz organizovanje zajedničkog seminara članova Operativne strukture, NIPAK kancelarije, Nacionalnog fonda, krajnih korisnika kao i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori poboljša saradnju, ojača komunikaciju i razmjenu mišljenja, a sve sa ciljem boljeg sprovođenja aktuelnih projekata i bolje pripreme za buduće IPA fondove.  

Seminar je održan od 21. do 22. jula na Cetinju i Ivanovim koritima.  Osim teorijskog dijela održan je i praktični dio u formi team building-a, gdje su učesnicima prezentovane metode prilagođavanja i rješavanja stresnih situacija kao i značaj komunikacije i timskog rada.

Posjećenost seminara je bila na zavidnom nivou (36 učesnika), dok je prosječna ocjena važnosti seminara dobijena od strane učesnika bila 4,95.