Tehnička podrška

Dodijeljene diplome iz engleskog jezika

Dodijeljene diplome iz engleskog jezika

Dana 12.12.2017. godine upriličena je svečana dodjela diploma državnim službenicima koji su tokom 2016. i 2017. godine uspješno završili određene nivoe kurseva engleskog jezika. 

Kursevi su organizovani u okviru tehničke pomoći koja se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć  (IPA) - komponenta III „Regionalni razvoj“.  Ugovor „Jačanje kapaciteta Operativne strukture i prevođenje dokumenta u vezi sa društveno-ekonomskim politikama (Regionalni razvoj)“  Direkcija javnih radova je potpisala sa EDUCO Centrom Podgorica 25.12.2015. godine. Ugovor je potpisan na 50,000 €, od čega su 85%  bespovratna sredstva finansirana od strane Evropske Unije kroz IPA fondove, a 15% su sredstva kofinansiranja obezbijeđena kroz Kapitalni budžet države Crne Gore. 

Imajući u vidu značaj pristupa Crne Gore Evropskoj uniji kao i činjenicu da se sva korespodencija odvija na engleskom jeziku, poboljšanje znanja i vještina korišćenja i komunikacije engleskog jezika je ocijenjeno kao veoma bitno. S tim u vezi održani su i kursevi engleskog jezika, koji su u najvećoj mogućoj mjeri, a uz poštovanje usvojenih programa i planova, bili prilogađeni potrebama polaznika. Osim kurseva ovim projektom obezbijeđeni su i prevodi službenih dokumenata koji se odnose na proces pridruživanja Evropskoj uniji posebno u dijelu socio - ekonomskih politika.

Polaznici kursa su članovi operativne strukture za IPA komponentu III koju čine sljedeća tijela: Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT), Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (MSP) i Direkcija javnih radova (u svojstvu Implementacionog tijela).