Tehnička podrška

 

Tehnička pomoć je definisana u višegodišnjem Operativnom programu „Regionalni razvoj“ 2012-2013, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u okviru komponente III „Regionalni razvoj“, kao i u Sporazumu o finansiranju koji je potpisan između Vlade Crne Gore i Evropske Komisije u decembru 2014. godine.

Kroz prioritetnu osu III - Tehnička pomoć za podršku u sprovođenju OPRR se realizuju sljedeće aplikacije:

1. Aplikacija 1  Kursevi engleskog jezika, izrada Komunikacionog akcionog plana i organizacija sastanaka Sektorskog nadzornog odbora;

2. Aplikacija 2 – Nabavka kancelarijske opreme, motornog vozila i IT opreme;

3. Aplikacija 3 – Jačanje kapaciteta Operativne strukture u sprovođenju Operativnog programa;

4. Aplikacija 4 – Revizija master planova za otpadne vode i priprema nacrta plana za implementaciju specifične direktive;

5. Aplikacija 5 – Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti;

6. Aplikacija 6 – Priprema strategije saobraćaja;

7. Aplikacija 7 – Priprema priručnika za implementaciju infrastrukturnih projekata;

8. Aplikacija 8 – Tehnička pomoć u pripremnim aktivnostima u programiranju u IPA II perspektivi za oblast životne sredine i klimatske akcije.

 

Aplikacija 1

 • Unapređenje kapaciteta Operativne strukture kroz kurseve engleskog jezika i prevođenje značajnih dokumenata u oblasti regionalnog razvoja

Ugovor je potpisan 25.12.2016. sa „Educo Centrom“ iz Podgorice. Cilj je da se kroz organizovanje kurseva engleskog jezika i prevođenje dokumentacije olakša i unaprijedi obavljanje svakodnevnih aktivnosti službenika Operativne strukture. Implementacija ovog ugovora teče po planu. Ukupno su organizovana 3 seta kurseva engleskog jezika, sredinom maja je završen treći set, a četvrti je počeo 04.09.2017. Očekuje se da će sve aktivnosti iz ugovora biti realizovane do kraja 2017. godine. Vrijednost ugovora: 50.000 EUR.

 • Implementacija Komunikacionog akcionog plana

Ugovor je potpisan 16.08.2016. sa firmom „Bild Studio d.o.o.“ iz Podgorice.Cilj je informisanje šire javnosti i posebnih ciljnih grupa u Crnoj Gori o EU njenim politikama i programu za regionalni razvoj kroz implementaciju Komunikacionog akcionog plana, koji će promovisati aktivnosti i dostignuća IPA komponente III. Očekuje se da će sve aktivnosti iz ugovora biti realizovane do kraja 2017. godine. Vrijednost ugovora: 55.467,52

 • Organizacija sastanaka Sektorskog monitoring odbora

Ugovor je potpisan 18.08.2016. sa kompanijom "Congress Travel" iz Podgorice. Sektorski nadzorni odbor je tijelo čiji je osnovni zadatak praćenje realizacije projekata u okviru OPRR 2012-2013 kao i svih otvorenih pitanja vezanih za njihovu implementaciju, te je stoga i glavni cilj ovog ugovora organizovanje sastanaka koji će i omogućiti redovno praćenje aktivnosti i dinamiku u realizaciji OPRR 2012-2013. Vrijednost ugovora: 17.300 EUR.

 

Aplikacija 2

 • Nabavka kancelarijskog namještaja

Ugovor je potpisan 06.05.2016. sa kompanijom „DekorIva Co“ iz Nikšića. Namještaj koji je bio predmet nabavke je isporučen relevantnim institucijama. Ugovor je uspješno implementiran. Vrijednost ugovora: 11.646 EUR.

 • Nabavka novog motornog vozila

Ugovor je potpisan 09.02.2017. sa kompanijom „Auto Čačak“ iz Podgorice. Vozilo je preuzeto u aprilu 2017. Ugovor je uspješno implementiran. Vrijednost ugovora: 18.044 EUR

 • Nabavka IT opreme

Ugovor je potpisan 07.04.2017. sa kompanijom „Čikom“ iz Podgorice. Oprema je dostavljena relevantnim institucijama 05.06.2017. Ugovor je uspješno implementiran. Vrijednost ugovora: 73.916 EUR

 

Aplikacija 3

 • Jačanje kapaciteta Operativne strukture u sprovođenju Operativnog programa kroz organizaciju FIDIC seminara i pomoći u finansijskom menadžmentu

Ugovor je potpisan 23.12.2016. godine sa kompanijom „DFS SAU“ iz Španije. Održani su FIDIC seminari u Budvi (16-17.02.2017.), u Kolašinu (11-12.04.2017.) i u Beču 29-30.05.2017. Eksperti su u skladu s Planom rada realizovali pomoć DJR na temu finansijskog menadžmenta i primjene FIDIC pravila. Seminar iz oblasti finansijskog menadžmenta je planiran za septembar 2017. Očekuje se da će sve aktivnosti iz ugovora biti realizovane do kraja 2017. Vrijednost ugovora: 182.297 EUR

 • Jačanje kapaciteta Operativne strukture u sprovođenju Operativnog programa kroz organizaciju team bilding za službenike Operativne strukture

Ugovor je potpisan sa kompanijom Congres travel 20.07.2017 i organizovan je dvodnevni seminar za službenike Operativne strukture. Vrijednost ugovora: 14.000 EUR

 

Aplikacija 4

 • Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti

Opis i očekivani rezultati: Projekat se finansira iz IPA Operativnog programa – Regionalni razvoj za 2012-2013 (OPRR 2012-2013). Revizija infrastrukture u sektoru životne sredine i izrada studije priuštivosti su obaveze planirane kroz Strategiju sa Akcionim planom za Poglavlje 27. Cilj projekta je kreiranje osnove za identifikovanje nedostataka u pogledu infrastrukture u sektoru životne sredine, sa aspekta usklađenosti sa pravnom tekovinom EU, kao i izrada studije priuštivosti za krajnje korisnike infrastrukture u cilju planiranja budućih ulaganja u oblasti životne sredine kao i definisanje dugoročnih izvora finansiranja.

Status:  Realizacija projekta otpočela je u martu 2017. Za potrebe praćenja projekta uspostavljen je Upravni Odbor, a prva sjednica istog održana je 27.04.2017, na kojoj je usvojen Početni izvještaj. Na osnovu Početnog izvještaja, postavljena je podloga za identifikovanje nedostataka u pogledu postojeće infrastrukture u sektoru životne sredine (što je krajnji rezultat projekta), kao i prikupljeni su potrebni ekonomski podaci na mikro i makro nivou za izradu studije priuštivosti. U okviru implementacione faze izradiće se nacrt analiza institucionalnog i pravnog okvira, inventar infrastrukture kao i analiza nedostataka u pogledu usklađenosti sa EU pravnom tekovinom, kao i nacrt studije priuštivosti.  U toku su sastanci sa svim relevantnim stranama, kako na nacionalnom tako na lokalnom nivou, kao i prikupljanje podataka potrebnih za izradu gore navedenog. Druga sjednica Upravnog Odbora održana je  31.07.2017, na kojoj je predstavljen Nacrt inventara postojeće infrastrukture u sektoru životne sredine u Crnoj Gori kao i nacrt studije priuštovosti. Isti je dostavljen članovima Upravnog Odbora i JASPERS ekspertima, na uvid i davanje komentara, što je realizovano. Takođe, u narednoj fazi projekta neophodno definisati nedostatke odnosno ocjenu usklađenosti svih podoblasti u što detaljnijem smislu, a od eksperata se očekuje da na sledećem sastanku predstave konkretne predloge mjera za prevazilaženje definisanih nedostataka u pogledu usklađenosti sa EU pravnom tekovinom za oblast životne sredine i klimatskih promjena. Vrijednost: 142.676 EUR.

 

Aplikacija 5

 • Revizija Master planova za upravljanje komunalnim otpadnim vodama i izrada prvog Plana za implementaciju specifične Direktive o komunalnim otpadnim vodama (DSIP)

Opis i očekivani rezultati: Revizija Master planova za upravljanje komunalnim otpadnim vodama i izrada prvog nacrta DSIP-a su obaveze planirane kroz Strategiju sa Akcionim planom za Poglavlje 27. Ciljevi projekta su izrada Master Plana za upravljanje otpadnim vodama za period 2018-2035, a kroz koji će biti revidovana dva postojeća Master Plana (Strateški Master Plan za kanalizaciju i otpadne vode u centralnom i sjevernom regionu Crne Gore i Master Plan za upravljanje otpadom crnogorskog primorja i Prijestonice Cetinje) i izrada DSIP-a.

Status: Projekat je otpočeo sa realizacijom u aprilu 2017. Za potrebe praćenja projekta uspostavljen je Upravni Odbor, a prva sjednica istog održana je 29.05.2017, na kojoj je usvojen Početni izvještaj. U okviru implementacione faze biće urađen pregled dosadašnjih aktivnosti i rezultata postignutih kroz implementaciju postojećih Master Planova, revizija troškova za unapređenje infrastrukture u ovoj oblasti, pregled aglomeracija sa ekonomsko-socijalnog aspekta, analiza zakonodavnog, organizacionog i institucionalnog okvira u oblasti upravljanja otpadnim vodama te pripremljena ekonomska, finansijska i institucijalna analiza stanja u opštinama. Vrijednost:  289,905 EUR.

 

Aplikacija 6

 • Priprema strategije saobraćaja

Ugovor za izradu Strategije razvoja saobraćaja potpisan je 25.04.2017. godine sa konzorcijumom SAFEGE, Belgija. Ugovor je potpisan na 299.880,00 €.

Cilj projekta je unaprijeđenje ekonomske efikasnosti, sigurnosti, povezanosti i ekološke održivosti saobraćajnog sistema zemlje, obezbjeđujući istovremeno integraciju u saobraćajni sektor i usaglašavanje sa nacionalnim i politikama EU. Uz pomoć strategije razvoja saobraćaja, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će moći da uspostavi održivi okvir za poslove iz svog resora, kao i da postavi temelje budućeg razvoja sektora saobraćaja, na način koji zadovoljava društveno-ekonomske potrebe Crne Gore. Tokom realizacije projekta organizovano je više konsultacija, kao i radionica koja je imala za cilj da okupi relevantne subjekte i zainteresovane strane i omogući im da iznesu svoje stavove i razmotre ideje u vezi sa novom Strategijom razvoja saobraćaja Crne Gore. Istovremeno sa strategijom radi se i elaborat procjene uticaja na životnu sredinu. Reralizacija ovog projekta planirana je do kraja tekuće godine. Vrijednost ugovora: 299.880 EUR

 

Aplikacija 7

 • Priprema priručnika za implementaciju infrastrukturnih projekata

Ugovor je potpisan 30.05.2017. sa kompanijom „IBF International Consulting“. Realizacija ugovora je otpočela 19.06.2017. kada je održan i početni sastanak. U okviru ovog Ugovora biće izrađen priručnik čija je prevashodna namjena da olakša implementaciju infrastrukturnih projekata. Implementacija planiranih aktivnosti ide po planu. Ugovoreni iznos: 96.135 EUR

 

Aplikacija 8

 • Tehnička pomoć u pripremnim aktivnostima u programiranju u IPA II perspektivi za oblast životne sredine i klimatske akcije

U okviru treće prioritetne ose – tehnička podrška OPRR 2012 – 2013 odobrena je i osma aplikacija kojom će se obezbijediti tehnička pomoć u procesu programiranja u IPA II pespektivi za oblast životne sredine i klimatske akcije. Očekuje se da će ugovor biti potpisan najkasnije početkom oktobra 2017, a realizovan do kraja 2017. Odobreni budžet iznosi 69.950 EUR.

Aktuelnosti iz projekta

Potpisan ugovor sa firmom Bild Studio d.o.o.

U okviru Tehničke pomoći koja se finansira iz Instrumenta za…
Saznaj više

Potpisan ugovor sa firmom Dekoriva-Co d.o.o

U okviru Tehničke pomoći, koja se finansira iz Instrumenta za…
Saznaj više

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju

Ugovor o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog…
Saznaj više

Zabilješka sa informativnog sastanka i obilaska lokacije - 12. januar 2016.

Ugovor o nabavci „Nabavka IT opreme, kancelarijskog namještaja i novog…
Saznaj više